ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI THỰC TIỄN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

đăng 05:24, 16 thg 3, 2014 bởi THCS Bắc Lý   [ đã cập nhật 05:27, 16 thg 3, 2014 ]

ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI THỰC TIỄN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG THCS BẮC LÝ TỪ NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Ngô Văn Hằng - Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý

1. Tìm cách “tích hợp ” một cách hợp lý theo quan hệ hỗ trợ và quan hệ phối hợp giữa các nhiệm vụ và các hoạt động GD – ĐT để nâng cao chất lượng hiệu quả GD- ĐT, giảm tải nội dung và kế hoạch GD-ĐT.

2. Cụ thể hóa mục tiêu GD - ĐT của cấp học thành yêu cầu cụ thể với những chuẩn mực - tiêu chí đánh giá phù hợp

3. Tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả GD – ĐT con người nói chung và chất lượng hịêu qủa giáo dục - đào tạo - văn hóa - khoa học - kỹ thuật công nghệ, chuẩn bị cho học sinh học lên THPT, hoặc đi học nghề hoặc đi vào sản xuất và cuộc sống sau THCS nói riêng.

4. Cải tiến các nội dung môn học KHTN, KHXH, KHKT- CN theo hướng tích hợp một cách hợp lý ( phù hợp lô gic khoa học lứa tuổi trình độ học sinh THCS) vào nội dung của các môn học này một số tiến bộ mới của khoa học kỹ thuật công nghệ một số vấn đề về thực tiễn đổi mới phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - kỹ thuật - công nghệ của đất nước, của địa phương và một số vấn đề quan trọng đang đặt ra trong sản xuất và cuộc sống xã hội.

5. Hoàn thiện thêm nội dung Giáo dục địa phương (GDĐP), bảo đảm cho học sinh có được những hiểu biết cơ bản nhất, đầy đủ về địa lý dân cư, lịch sử, truyền thống, văn hóa, truyền thống cách mạng, phong tục tập quán, cơ cấu sản xuất, lao động - ngành nghề thành tựu đổi mới phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới… của xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân

6. Hoàn thiện nội dung GDLĐ theo hướng:

+ Loại bỏ nội dung lao động tạp dịch

+ Tăng tỷ trọng GDLĐ kỹ thuật theo ngành nghề nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ tự phục vụ gia đình, ngành nghề truyền thống ở địa phương. Coi trọng mối quan hệ giữa nội dung lao động và nội dung – chương trình GDKT- CN ở một mức độ nhất định (không đặt ra yêu cầu này đối với lao động công ích và lao động tu sửa, làm xanh sạch đẹp trường lớp)

7. Điều chỉnh lại nội dung “Dạy nghề” theo hướng giảm “yêu cầu đào tạo nghề nghiệp” xuống yêu cầu “ giáo dục tiền nghề nghiệp” bước đầu làm quen với một số ngành nghề chủ yếu: có hiểu biết về một số nguyên vật liệu thông dụng, có kỹ năng sử dụng một số công cụ đơn giản, thông thường; biết tổ chức công việc và chỗ làm việc theo phong cách lao động công nghiệp, nhằm mục đích là hướng nghiệp.

8. GDHN được thực hiện chủ yếu thông qua GDLĐ kỹ thuật ngành, nghề và giáo dục tiền nghề nghiệp. Do vậy nội dung GDHN được hoàn thiện theo hướng: tích hợp với nội dung GD lao động kỹ thuật theo ngành, nghề và nội dung giáo dục tiền nghề nghiệp

9. Hoàn thiện nội dung GDCD theo hướng tích hợp với nội dung giáo dục đạo đức lối sống, GD ĐP , GDHN.

10. Hoàn thiện nội dung GDNGLL theo hướng tích hợp với nội dung GDCD, GD ĐP, giáo dục môi trường, GDKHXH - lịch sử, GDHN, GDKT-CN

11. Bổ sung, trang bị lại cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ các hoạt động dạy học- giáo dục - đào tạo theo hướng hiện đại hóa từng bước.

12. Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ sở kinh tế - kỹ thuật ở địa phương, sử dụng thêm các cơ sở vật chất – kỹ thuật ngoài nhà trường với mức độ phù hợp và bằng cách thích hợp với các điều kiện của các cơ sở kinh tế - kỹ thuật đó để tổ chức các hoạt động GD- ĐT

13. Đặc biệt coi trọng việc đổi mới, cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học - giáo dục - đào tạo. Phát huy những yếu tố tích cực một cách phù hợp, hiệu quả các PPDH truyền thống, kiểu dạy kiểu học; các hình thức tổ chức dạy học; môi trường, các thiết bị dạy học; quan điểm, cách thức kiểm tra, thi cử mà Bắc Lý đã từng triển khai; đồng thời thực hiện đổi mới về hình thức, môi trường, trang thiết bị và các PPDH theo hướng đa dạng, đồng bộ, hiện đại, phù hợp. Trước hết là hình thức dạy - học ở các phòng bộ môn, vườn trường theo các hướng sau:

+ Tăng cường sử dụng các trang thiết bị - kỹ thuật hiện đại, công nghệ thông tin, điện tử, kết hợp với việc sử dụng các mẫu vật, đồ dùng tự sưu tầm, tự chế tạo và phấn bảng.

+ Kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các yêu cầu: cung cấp, khám phá kiến thức - rèn luyện kỹ năng - phát triển trí tuệ - phát triển năng lực sáng tạo - hình thành phương pháp học tập, đặc biệt là tự học.

+ Kết hợp chặt chẽ học với hành và hoạt động thực tiễn ở trong và ngoài lớp, ngoài trường.

+ Kết hợp chặt chẽ hoạt động dạy của thầy với hoạt động học của trò, giải quyết tốt mối quan hệ thầy - trò.

14. Đổi mới kiểm tra đánh giá, cải tiến đánh giá chất lượng, hiệu quả GD - ĐT theo hướng đánh giá toàn diện các yêu cầu( kiến thức, kỹ năng, phát triển trí tuệ, năng lực sáng tạo, tinh thần thái độ) của các mặt hoạt động GD - ĐT (GDCD, GDVH - KH, GDKT-CN, GDLĐ, GDHN, GDTNN, … )

15. Cải tiến công tác quản lý nhà trường theo các hướng sau:

+ Nắm vững mục tiêu quản lý là nâng cao chất lượng GD- ĐT con người theo mục tiêu GD- ĐT cấp THCS( không phải chỉ là nâng cao chất lượng GD- ĐT văn hóa - khoa học, mặc dù vẫn rất quan tâm)

+ Tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động (tự chủ), đồng thời nâng cao năng lực thực hiện cho các tổ, nhóm chuyên môn, các tổ công tác và các cá nhân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đặc biệt nâng cao vai trò của các tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện kỷ cương nề nếp. VD: vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện, quản lý học sinh, thay đổi cục diện, tư tưởng, không khí làm việc, tinh thần quyết tâm của lớp, hình thành và tổ chức hoạt động nhóm… nhằm thay đổi chất lượng giáo dục.

+ Thúc đẩy hoạt động cải tiến nội dung, phương pháp tổ chức GD-ĐT, củng cố, duy trì, xây dựng nề nếp dạy - học - GD - ĐT, sinh hoạt tổ chuyên môn - nghiệp vụ, tổ chủ nhiệm, hội đồng giáo dục.

+ Duy trì thường xuyên, cân đối, có hiệu quả tất cả hoạt động GD - ĐT theo đúng kế hoạch năm học và phương hướng, phương thức GD - ĐT đã xác định.

+ Coi trọng và thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra - thanh tra thường xuyên và đột xuất, toàn diện và từng mặt các hoạt động dạy - học - giáo dục - đào tạo của ban giám hiệu, tổ chuyên môn. Thực hiện dân chủ công khai công bằng, khách quan trong kiểm tra - thanh tra - đánh giá. Rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng, điều chỉnh kịp thời.

+ Tiến hành thường xuyên và định kỳ việc đúc rút, tổng kết( từng mặt, toàn diện) phổ biến áp dụng kinh nghiệm dạy - hoc - giáo dục đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

                                                                  Bắc lý, tháng 3 năm 2014

Comments