THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Cán bộ giáo viên, nhân viên: tổng số 45.

 Nữ 29; nam 16; đảng viên 19 (9 nữ)

+ Ban giám hiệu           : 03 đ/c 

+ Hành chính - Văn phòng : 05 đ/c

+ Tổng phụ trách đội : 01 đ/c

+ Th­ư viện, thiết bị:   01 đ/c

+ Giáo viên : 36 giáo viên /16 lớp. Tỷ lệ 2,25.

- Giáo viên  tổ XH: 15 đ/c.

- Giáo viên tổ Toán Lý: 15 đ/c.

- Giáo viên tổ Sinh Hoá: 6đ/c

- Giáo viên tổ Thể Mỹ: 9 đ/c.

Trình độ: Đại học: 18/36  = 50,0%.( 21/45 CBGV = 47%)

      Đang học Đại học: 7 Đ/C

      Cao Đẳng: 18/36 = 50%.

 Giáo viên giỏi các cấp:

             Tính đến thời điểm đầu năm học 2012-2013 nhà trường có:

            + 7 đồng chí đã được công nhận danh hiệu giáo viên Giỏi cấp tỉnh.

            + 25 đồng chí được công nhận danh hiệu giáo viên Giỏi cấp huyện.

+ 3 đồng chí đã được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

+ 25 đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp huyện.

Comments