Triển khai chuyên đề năm 2014

đăng 05:42, 16 thg 3, 2014 bởi THCS Bắc Lý   [ đã cập nhật 05:45, 16 thg 3, 2014 ]
Triển khai chuyên đề năm 2014 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”)

Ngày 27/2//2014, Chi bộ trường THCS Bắc Lý đã tổ chức triển khai chuyên đề năm 2014 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nội dung chuyên đề được giới thiệu trước toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và lao động. Sau khi thảo luận, 100% cán bộ, Đảng viên, nhân viên đã đăng ký nội dung làm theo với tổ chức Chính trị, đoàn thể đang tham gia sinh hoạt.

Comments