Tổ Sinh Hoá

 STT HỌ VÀ TÊN    CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN    CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
 1  Ngô Thị Loan Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Sinh
 2 Vũ Thị Lan Tổ phó chuyên môn ĐHSP Hóa
 3 Nguyễn Thị Cường Giáo viên CĐSP Sinh - Hóa
 4 Trương Thị Dung Giáo viên CĐSP Sinh - Hóa
 5 Lã Đức Thọ Giáo viên ĐHSP Sinh - Hóa

Comments