Tổ khoa học tự nhiên

STT   Họ và tên  Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Nguyễn Thành Tâm      Tổ trưởng chuyên môn  ĐHSP Toán
 2  Nguyễn Khắc Dũng  Tổ phó chuyên môn  ĐHSP Toán - Tin
 3  Nguyễn Thị Hương  Giáo viên  CĐSP Toán - Lý
 4  Lương Thị Đoan   Giáo viên  CĐSP Toán - Lý
 5  Trương Văn khởi   Giáo viên  ĐHSP Toán - Tin
 6  Nguyễn Văn Vân   Giáo viên  ĐHSP Toán - Lý
 7  Nguyễn Văn Tuấn   Giáo viên   CĐSP Toán - Lý
 8  Phạm Thị Thùy Dương   Giáo viên  ĐHSP Toán - Tin
 9  Nguyễn Thị Huệ   Giáo viên  CĐSP Toán
 10  Phạm Thị Huệ   Giáo viên  ĐHSP Lý
 11  Trần Anh Đức   Giáo viên  ĐHSP Kỹ Thuật
 12  Nguyễn Thị Lê Na   Giáo viên   CĐSP Toán - Lý
 13  Lê Thị Hiên   Giáo viên  ĐHSP Toán - Tin
 14  Trương Quý Nho  Giáo viên  ĐHSP Toán - Tin
       
Comments