CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng trường:  9 thành viên gồm (Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, 4 tổ trưởng chuyên môn, thư ký Hội đồng, trưởng, trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh)

Chi bộ Đảng:  20 Đảng viên

 Ban chi uỷ:

      Bí thư chi bộ:          Ngô Văn Hằng

      Phó bí thư chi bộ  : Đặng Thị Kim Minh

      Chi uỷ viên:             Nguyễn Thị Thủy

Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn: Đặng Thị Kim Minh

Uỷ viên BCH CĐ :    Nguyễn Thi Thuỷ

Uỷ viên BCH CĐ :    Nguyễn Thế Dân

Uỷ viên BCH CĐ :    Trương Văn Khởi

Uỷ viên BCH CĐ :    Lã Đức Thọ

 Chi đoàn giáo viên: 25 đoàn viên; Ban chấp hành Chi đoàn: 5 Đ/C

Bí thư Chi đoàn: Trương Văn Khởi

Phó Bí thư  CĐ : Lã Đức Thọ  

Uỷ viên BCH CĐ :  Lương Quốc Hoàn

Uỷ viên BCH CĐ :    Đỗ Xuân Thắng

Uỷ viên BCH CĐ :    Trần Thị Hải Linh

 

Lãnh đạo trường

Hiệu trưởng:          Ngô Văn Hằng

Phó hiệu trưởng:    Trần Thị Hạnh

                               Đặng Thị Kim Minh

Tổ chuyên môn: 4 tổ (Tổ Toán Lý, Tổ KHXH, Tổ Sinh Hoá, Tổ Thể mỹ Hành chính.

Tổ trưởng tổ Toán Lý: Nguyễn Thành Tâm

Tổ trưởng tổ KHXH: Nguyễn Thị Thủy

Tổ trưởng tổ Sinh Hoá: Ngô Thị Loan

          Tổ trưởng tổ tổ Thể mỹ Hành chính: Nguyễn Thế Dân

             Hành chính - văn phòng : 1 kế toán  

+ 01 Nhân viên Thư viện

+ 01 Nhân viên Thiết bị

+ 1 thư ký tổng hợp kiêm Thủ qũy

+ 1 phụ trách Công nghệ thông tin

+ 02 nhân viên bảo vệ